O nama/About us

Agencija “INFO 5” osnovana je u januaru 2008. godine u Banja Luci. Na samom početku se djelatnost agencije bazirala na izdavaštvu, kada je nastao i časopis za porodicu DOM INFO, jedinstveni na tržištu BiH.
PR vremenom postaje poseban sektor u koji se infrastrukturno i kadrovno sve više ulagalo.
Danas se možemo pohvaliti novim, najsavremenije uređenim prostorijama i renomiranim klijentima na tržištu Republike Srpske i BiH.

Specijalizirali smo se u pružanju usluga našim međunarodnim i lokalnim klijentima s ciljem poboljšanja njihovog poslovanja vezano za komunikacije, strategije i medije, te smo na ovaj način njihove proizvode i usluge učinili vidljivijim i uspješnijim.Uz podršku naših regionalnih partnera, nudimo prilagodljiva i inovativna rješenja za realizaciju integrisanih komunikacija.
Možemo se pohvaliti učešćem i koordinacijom u brojnim projektima koje smo realizovali zajedno sa Vladom Republike Srpske i međunaronim organizacijama poput švedske agencije za razvoj SIDA, WWF, Svetska banka, CESID, EU, UNDP. Projekti su realizovani u oblastima upravljanja čvrstim otpadom, promocije zaštićenih područja u Republici Srpskoj i promociji evropskih vrijednosti i standarda u građevinarstvu, saobraćaju, turizmu, tržištu obveznica i akcija, ali i edukaciji učenika i studenata o konceptu Evropske unije, njene istorije i važnosti za razvoj ovog regiona.

Organizacija događaja je za svaku kompaniju od velikog značaja jer okupljanje klijenata, partnera, saradnika i zaposlenih bilo kojim povodom treba da bude prozor u kompaniju i njene najbitnije segmente. Stoga, sa posebnom pažnjom planiramo svaki od događaja, koristeći inovativne metode plasiranja informacija i izgradnje imidža klijenta. Sve to postižemo zahvaljujući širokoj mreži podizvođača, koji su lideri u sektorima u kojima posluju.

Agency “INFO 5” was established in January 2008 in Banja Luka. At the beginning, the basic activity of the agency was publishing, when a family magazine DOM INFO, unique in the market of Bosnia and Herzegovina, was created.
PR eventually becomes a separate sector in which we increasingly invested in both  infrastructure and human resources.
Today we are proud to own new, cutting-edge designed office and service reputable clients in the market of Republic of Srpska and BiH.

We specialize in providing our international and local clients to improve their business related to communications and media strategy, and in this way we make their products and services more visible and successful. With the support of our regional partners, we provide flexible and innovative solutions for the realization of integrated communications.
We are proud of participation and coordination in a number of projects that have been implemented together with the Government of Republic of Srpska and the international organizations such as the Swedish International Development Agency SIDA, WWF, the World Bank, CESID, EU, UNDP. The projects were implemented in the areas of solid waste management, promotion of protected areas in Republic of Srpska and promotion of European values and standards in construction, transport, tourism, market bonds and shares, as well as educating students about the concept of the European Union, its history and importance to the development of this region.

Organising events for each company is of great importance because a gathering of customers, partners, associates and employees on any occasion should be a window into the company and its most important segments. Therefore, we plan each event with special care, using innovative methods of placing information and building client’s image. All this is achieved thanks to a wide network of subcontractors, leaders in the sectors in which they operate.

info5_logo

Usluge/Services

SAVETOVANJE U ODNOSU SA MEDIJIMA
Odnosi sa medijima, odnosi sa potrošačima, Korporativne i brand komunikacije, krizni menadžment.

DOP (društveno odgovorno poslovanje)
Razvoj strategija i ideja za implementaciju društveno odgovornih aktivnosti koje će uticati na bolje pozicioniranje kompanije na tržištu.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Kreiranje i implementacija projekata sa ciljem informisanja o cilju, uključivanja javnosti i podsticanja na djelovanje.

ORGANIZACIJA DOGAĐAJA
Osmišljavanje koncepta i realizacija događaja; kreiranje svih propratnih materijala (pozivnice, poklon setovi i sl) i koordinacija i komunikacija sa podizvođačima i medijima.

ISTRAŽIVANJA
Organizacija istraživanja i analize bilo kog segmenta tržišta u BiH.

IZRADA BILTENA
Za potrebe distribuiranja informacija o uspjesima, poslovanju i dostignućima kompanije ili javne institucije.

DIGITAL SECTOR
Dizajn i implementacija online komunikacijske strategije i taktičkih kampanja; Upravljanje nastupom na društvenim mrežama; Razvoj mobilnih aplikacija. CRM platforme, rad sa bazama podataka.

EDUKACIJA
Licenca za London School of Public Relations. Tailor made treninzi.

KREATIVA I BTL
Prirpema svih materijala, korporativni advertajzing. Razvoj vizuelnog identiteta. Posebno osmišljavanje kreativnih namjenskih rješenja. Implementacija kreativnih kampanja.

INTERNE KOMUNIKACIJE
Identifikacija mogućnosti; Razvoj strategija i razvoj svih materijala neophodnih za interno komuniciranje. Gradjenje internih kapaciteta. Izrada procedura. Priprema internih kampanja. Savjetovanje – consulting.

MEDIA CONSULTING
Media relations, customer relations, corporate communications, crisis PR.

CSR (corporate social responsibility)
Developing strategies and ideas for the implementation of socially responsible activities that will result in better positioning of the company.

PROJECT MANAGEMENT
Creation and implementation of projects with the aim to inform about the goal, public involvement and encouragement to action.

EVENT ORGANIZATION
Concept and realization of the event; the creation of all materials (invitations, gift sets, etc.) and coordination and communication with subcontractors and the media.

MARKET RESEARCH
Organization of research and analysis of any market segment in BiH.

NEWSLETTER
Formatted distributing information about the successes and achievements of the company's business or public institutions.

DIGITAL SECTOR
Design and implementation of online communication strategy and tactical campaigns; Manage performance on social networks; The development of mobile applications. CRM platform, working with databases.

EDUCATION
License for the London School of Public Relations. Tailor-made trainings.

CREATIVE AND BTL
Preparing all of the materials, corporate advertising. Development of visual identity. In particular, the creation of dedicated creative solutions. Implementation of creative campaigns.

INTERNAL COMMUNICATIONS
Identification of opportunities; Developing strategies and development of all materials necessary for internal communication. Drafting procedures. Preparation of internal campaigns – Consulting.

 

 

Klijenti/Clients

Kontakt/Contact

Momčila Popovića 6
78 000 Banja Luka
info5.agencija@gmail.com
www.info5.ba
tel/fax +387 51 961 770